Przejdź do głównej zawartości

GLIWICKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA ANALITYCZNO ROZRACHUNKOWA

GEPAR

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA PLIP 2

Regulamin

Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno Rozrachunkowej

GEPAR

 1. Definicje

  1. GEPAR (Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa) – serwis internetowy udostępniony Kontrahentowi przez miasto Gliwice jako jeden ze sposobów uzyskania informacji o jego zobowiązaniach oraz umożliwiający uregulowanie posiadanych zobowiązań.
  2. ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Zasady korzystania z platformy ePUAP określają odrębne dokumenty, dostępne na stronie portalu ePUAP (epuap.gov.pl).
  3. PZ (Profil Zaufany) – to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej bez wychodzenia z domu. Służy jako osobisty podpis elektroniczny. Informacje na temat PZ dostępne są na stronie: https://pz.gov.pl. Punkt potwierdzający PZ zlokalizowany jest również w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.
  4. Kontrahent – osoba fizyczna posiadająca PZ lub osoba prawna posiadająca wskazanego pełnomocnika do GEPAR.
  5. Zobowiązania – zobowiązania Kontrahenta wobec miasta Gliwice.
  6. Płatność elektroniczna – transfer środków pieniężnych za pomocą sieci Internet, zainicjowany bezpośrednio w GEPAR. Płatność elektroniczna realizowana jest za pośrednictwem Operatora Płatności.
  7. Operator Płatności – podmiot obsługujący internetowy system płatności elektronicznych.
 2. Informacje ogólne

  1. GEPAR jest portalem internetowym dostępnym pod adresem https://gepar.gliwice.eu.
  2. Właścicielem i administratorem GEPAR jest miasto Gliwice.
  3. Portal przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających numer PESEL oraz dla osób prawnych posiadających wskazanego pełnomocnika do czynności w ramach GEPAR.
  4. GEPAR zapewnia elektroniczny dostęp do informacji o zobowiązaniach Kontrahenta w stosunku do miasta Gliwice oraz umożliwia dokonanie płatności elektronicznej z tytułu zobowiązań w zakresie:
   1. podatków lokalnych:
    • od nieruchomości osób prawnych,
    • od nieruchomości osób fizycznych,
    • rolnego osób prawnych,
    • rolnego osób fizycznych/łączne zobowiązanie,
    • leśnego osób prawnych,
    • leśnego osób fizycznych,
    • od środków transportowych.
   2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   3. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
   4. dzierżawy i bezumownego korzystania z nieruchomości.
   5. GEPAR umożliwia Kontrahentowi złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o zobowiązaniach poprzez:
    • e-mail
    • sms
    • SEKAP/ePUAP
 3. Warunki korzystania z portalu GEPAR

  1. Korzystanie z GEPAR jest w pełni dobrowolne i bezpłatne.
  2. Warunkiem korzystania z GEPAR jest posiadanie PZ i założenie konta na GEPAR.
  3. W celu założenia konta na GEPAR i korzystania z dostępnych usług Kontrahent powinien:
   1. zaakceptować niniejszy Regulamin, którego treść jest stale dostępna na platformie,
   2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, email, login ePUAP, nr ewidencyjny PESEL) przez miasto Gliwice,
   3. wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, email) Operatorowi Płatności, niezbędnych dla obsłużenia płatności elektronicznej o ile Kontrahent zechce skorzystać z tej funkcjonalności GEPAR.
  4. Kontrahent zobowiązany jest do nie ujawniania parametrów logowania osobom nieupoważnionym. Miasto Gliwice nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia parametrów logowania osobom nieupoważnionym.
  5. Z uwagi na postępowania toczone przed organami odwoławczymi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Sądami Powszechnymi dane o zobowiązaniach mogą być prezentowane z opóźnieniem.
  6. Dane o rozliczeniach Kontrahenta na portalu GEPAR prezentowane są za okres ostatnich 5 pełnych lat z wyjątkiem zobowiązań, które nie zostały jeszcze uregulowane.
  7. Dane prezentowane na portalu GEPAR z przyczyn technicznych lub opóźnień związanych z transferem środków i/lub księgowaniem wpłat są prezentowane z opóźnieniem.
  8. Miasto Gliwice nie ponosi odpowiedzialności za aktywny dostęp do GEPAR osób aktualnie nieuprawnionych, których pełnomocnictwa wygasły a zgłoszenie o tym fakcie nie zostało przekazane administratorowi systemu.
  9. Odebranie uprawnień do wglądu w dane osoby prawnej następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego w trybie zgodnym z obowiązującym prawem.
 4. Zasady przyznawania dostępu do portalu GEPAR dla podmiotów nie będących osobami fizycznymi

  1. W celu uzyskania dostępu do portalu GEPAR należy złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnictwa.
  2. Dostęp do danych osoby prawnej może posiadać jedna lub wiele osób fizycznych wskazanych imiennie we wniosku.
  3. Wniosek można złożyć pisemnie:
   1. za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach w formie tradycyjnej opatrzonej podpisem,
   2. w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stanowiącego załącznik do korespondencji elektronicznej przesłanej na adres e-mail: boi@um.gliwice.pl.
  4. Nadanie dostępu nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie do 14 dni od daty jego złożenia.
  5. Dane osoby prawnej widoczne są w GEPAR po zalogowaniu się w tym systemie przez osobę upoważnioną i wybraniu przez nią kontekstu obsługiwanego podmiotu.
  6. Dostęp zostaje udzielony na czas określony we wniosku.
 5. Płatności elektroniczne

  1. GEPAR umożliwia dokonywanie płatności elektronicznej za zobowiązania wobec miasta Gliwice.
  2. Elektroniczny system płatności GEPAR obsługiwany jest przez Operatora Płatności.
  3. Warunki realizacji płatności elektronicznej określa regulamin płatności elektronicznych udostępniany przez Operatora Płatności.
  4. Do płatności dokonywanych za pośrednictwem portalu GEPAR doliczana jest prowizja na rzecz Operatora Płatności. Istotne postanowienia oraz wysokość prowizji za dokonane przelewy dostępne są w regulaminie realizacji płatności udostępnianej przez Operatora Płatności na jego stronie internetowej, który należy zaakceptować w trakcie realizacji przelewu.
  5. Na rzecz miasta Gliwice, odbiorcy płatności elektronicznej, przelewane są tylko i wyłącznie środki za opłacane zobowiązanie. Kwota prowizji płaconej przez Kontrahenta w całości pobierana jest przez Operatora Płatności. Tym samym Kontrahent dokonujący płatności elektronicznej w żadnym przypadku nie może żądać od miasta Gliwice zwrotu pobranej prowizji.
  6. Po wyrażeniu woli opłacenia zobowiązań poprzez portal GEPAR Kontrahent zostaje przekierowany na stronę Operatora Płatności, na której jest informowany o wysokości dokonywanej płatności oraz wysokości naliczonej przez niego prowizji. Kontrahent po zapoznaniu się z tą informacją może kontynuować płatność lub z niej zrezygnować.
  7. Jeżeli na Kontrahencie, w ramach regulowanego zobowiązania, ciążą koszty doręczenia upomnienia, to dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.
  8. Pośrednictwo Operatora Płatności w przekazywaniu płatności poprzez konta Operatora Płatności nie upoważnia Kontrahenta do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Operatora Płatności.
 6. Dane osobowe

  1. Kontrahent logując się do portalu GEPAR wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez miasto Gliwice.
  2. Dane Administratora Danych. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) art. 4 ust. 7 jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
  3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
   • Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
   • Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
  4. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane:
   • w celu udostępnienia uprawnionemu Kontrahentowi informacji na portalu GEPAR o zobowiązaniach względem miasta Gliwice oraz umożliwieniu dokonania płatności elektronicznej,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – zgoda osoby, której dane dotyczą,
  5. Odbiorcy danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem Firmy COIG S.A. z Katowic, ul. Mikołowska 100, świadczącej wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
  7. Okres przechowywania danych osobowych.
   • Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
   • Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  8. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą może skorzystać z uprawnienia do:
   • wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
   • przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  9. Prawo do cofnięcia zgody. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
   • nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia,
   • wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
  10. Sposoby realizacji przysługujących praw. Uprawnienia można realizować:
   • składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
   • drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.
  13. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
  14. Informacje dodatkowe.
   • Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r .
   • Administrator danych zastrzega, że GEPAR używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Kontrahenta umożliwiają jego identyfikację.
   • Dane osobowe nie są przetwarzane w celach marketingowych.
 7. Postanowienia końcowe

  1. Miasto Gliwice dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania GEPAR.
  2. Miasto Gliwice zastrzega sobie prawo do wyłączenia GEPAR bez podania przyczyn.