GLIWICKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA ANALITYCZNO ROZRACHUNKOWA

GEPAR

Regulamin

Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno Rozrachunkowej

GEPAR

 1. Definicje

  1. GEPAR (Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa) – serwis internetowy udostępniony Kontrahentowi przez miasto Gliwice pozwalający na uzyskanie informacji o jego zobowiązaniach oraz umożliwiający uregulowanie posiadanych zobowiązań.
  2. ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Zasady korzystania z platformy ePUAP określają odrębne dokumenty, dostępne na stronie portalu ePUAP (epuap.gov.pl).
  3. PZ (Profil Zaufany) – to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej bez wychodzenia z domu. Służy jako osobisty podpis elektroniczny. PZ można uzyskać składając wniosek przez internet a następnie potwierdzić go w Punkcie Potwierdzającym. PZ można również założyć online ze swojego komputera za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wykaz banków umożliwiających założenie PZ znajduje się tutaj: https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp. Informacje na temat PZ dostępne są na stronie: https://pz.gov.pl. Punkt potwierdzający PZ zlokalizowany jest również w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.
  4. Kontrahent – osoba fizyczna posiadająca numer PESEL oraz PZ lub osoba prawna, która wskazała osobę fizyczną do obsługi w jej imieniu platformy GEPAR.
  5. Zobowiązania – zobowiązania Kontrahenta wobec miasta Gliwice.
  6. Płatność elektroniczna – transfer środków pieniężnych za pomocą sieci Internet, zainicjowany bezpośrednio w GEPAR. Płatność elektroniczna realizowana jest za pośrednictwem Operatora Płatności.
  7. Operator Płatności – podmiot obsługujący internetowy system płatności elektronicznych.
 2. Informacje ogólne

  1. GEPAR jest portalem internetowym przeznaczonym dla wszystkich Kontrahentów. Jest dostępny pod adresem https://gepar.gliwice.eu.
  2. Właścicielem i administratorem GEPAR jest miasto Gliwice.
  3. GEPAR zapewnia elektroniczny dostęp do informacji o zobowiązaniach Kontrahenta w stosunku do miasta Gliwice oraz umożliwia dokonanie płatności elektronicznej z tytułu zobowiązań w zakresie:
   1. podatków lokalnych:
    • od nieruchomości osób prawnych,
    • od nieruchomości osób fizycznych,
    • rolnego osób prawnych,
    • rolnego osób fizycznych/łączne zobowiązanie pieniężne,
    • leśnego osób prawnych,
    • leśnego osób fizycznych,
    • od środków transportowych.
   2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   3. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
   4. dzierżawy i bezumownego korzystania z nieruchomości
   5. not odsetkowych,
   6. należności pieniężnych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
   7. kosztów upomnień.
  4. GEPAR umożliwia Kontrahentowi złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o zobowiązaniach poprzez:
   • e-mail
   • sms
   • SEKAP/ePUAP
  5. Kontrahent posiadający dostęp do portalu GEPAR uzyskuje dostęp do wszelkich informacji objętych tajemnicą skarbową dotyczących zobowiązań w stosunku do miasta Gliwice w zakresie podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżaw, bezumownego korzystania z nieruchomości, wieczystego użytkowania, not odsetkowych, należności pieniężnych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 3. Warunki korzystania z portalu GEPAR

  1. Korzystanie z GEPAR jest w pełni dobrowolne i bezpłatne.
  2. Warunkiem korzystania z GEPAR jest posiadanie PZ i założenie konta na GEPAR.
  3. W celu założenia konta na GEPAR i korzystania z dostępnych usług Kontrahent powinien:
   1. zaakceptować niniejszy Regulamin, którego treść jest stale dostępna na platformie,
   2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, email, login ePUAP, nr ewidencyjny PESEL) przez miasto Gliwice,
   3. wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, email) Operatorowi Płatności, niezbędnych dla obsłużenia płatności elektronicznej o ile Kontrahent zechce skorzystać z tej funkcjonalności GEPAR.
  4. Kontrahent zobowiązany jest do nie ujawniania parametrów logowania osobom nieupoważnionym. Miasto Gliwice nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia parametrów logowania osobom nieupoważnionym.
  5. Z uwagi na:
   1. postępowania toczone przed organami odwoławczymi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Sądami Powszechnymi,
   2. przyczyny techniczne lub opóźnienia związane z transferem środków i/lub księgowaniem wpłat
   dane na portalu GEPAR mogą być prezentowane z opóźnieniem.
  1. Dane o rozliczeniach Kontrahenta na portalu GEPAR prezentowane są za okres ostatnich 5 pełnych lat z wyjątkiem zobowiązań, które nie zostały jeszcze uregulowane.
  2. Miasto Gliwice nie ponosi odpowiedzialności za aktywny dostęp do GEPAR osób aktualnie nieuprawnionych, a zgłoszenie o tym fakcie nie zostało przekazane administratorowi systemu.
  3. Odebranie uprawnień do wglądu w dane osoby prawnej następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego w trybie zgodnym z obowiązującym prawem .
 4. Zasady przyznawania dostępu do danych innych podmiotów w portalu GEPAR

  1. Dla uzyskania dostępu do danych innego podmiotu w portalu GEPAR należy wskazać osobę fizyczną do obsługi platformy GEPAR w jego imieniu. W tym celu należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień do dostępu do danych w portalu GEPAR dla wskazanej osoby fizycznej (pobierz wniosek).
  2. Wniosek można złożyć pisemnie:
   1. za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach w formie tradycyjnej opatrzonej podpisem,
   2. w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stanowiącego załącznik do korespondencji elektronicznej przesłanej na adres e-mail: boi@um.gliwice.pl.
  3. Nadanie dostępu nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie do 14 dni od daty jego złożenia.
  4. Dane podmiotu widoczne są w GEPAR po zalogowaniu się w tym systemie przez osobę posiadającą uprawnienia i wybraniu przez nią kontekstu obsługiwanego podmiotu.
  5. Dostęp zostaje udzielony na czas wskazany we wniosku.
 5. Płatności elektroniczne

  1. GEPAR umożliwia dokonywanie płatności elektronicznej za zobowiązania wobec miasta Gliwice.
  2. Kwota płatności jednorazowej transakcji elektronicznej nie może przekroczyć równowartości 1000 Euro.
  3. Elektroniczny system płatności GEPAR obsługiwany jest przez Operatora Płatności.
  4. Warunki realizacji płatności elektronicznej określa regulamin płatności elektronicznych udostępniany przez Operatora Płatności.
  5. Do płatności dokonywanych za pośrednictwem portalu GEPAR doliczana jest prowizja na rzecz Operatora Płatności. Istotne postanowienia oraz wysokość prowizji za dokonane przelewy dostępne są w regulaminie realizacji płatności udostępnianej przez Operatora Płatności na jego stronie internetowej, który należy zaakceptować w trakcie realizacji przelewu.
  6. Na rzecz miasta Gliwice, odbiorcy płatności elektronicznej, przelewane są tylko i wyłącznie środki za opłacane zobowiązanie. Kwota prowizji płaconej przez Kontrahenta w całości pobierana jest przez Operatora Płatności. Tym samym Kontrahent dokonujący płatności elektronicznej w żadnym przypadku nie może żądać od miasta Gliwice zwrotu pobranej prowizji.
  7. Po wyrażeniu woli opłacenia zobowiązań poprzez portal GEPAR Kontrahent zostaje przekierowany na stronę Operatora Płatności, na której jest informowany o wysokości dokonywanej płatności oraz wysokości naliczonej przez niego prowizji. Kontrahent po zapoznaniu się z tą informacją może kontynuować płatność lub z niej zrezygnować.
  8. Jeżeli na Kontrahencie, w ramach regulowanego zobowiązania, ciążą koszty doręczenia upomnienia, to dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.
  9. Pośrednictwo Operatora Płatności w przekazywaniu płatności poprzez konta Operatora Płatności nie upoważnia Kontrahenta do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Operatora Płatności.
 6. Dane osobowe

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu udostępnienia Kontrahentowi informacji na portalu GEPAR o zobowiązaniach względem miasta Gliwice oraz umożliwieniu dokonania płatności elektronicznej.
  2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) art. 4 ust. 7 jest Prezydent miasta Gliwice.
  3. Administrator danych zastrzega, że GEPAR używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Kontrahenta umożliwiają jego identyfikację.
  4. Dane osobowe nie są przetwarzane w celach marketingowych.
  5. Kontrahent logując się do portalu GEPAR wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez miasto Gliwice.
  6. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pisemnie drogą elektroniczną z inspektorem ochrony danych, kierując korespondencję na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
  7. Kontrahenci nie korzystający z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
  8. Każdy Kontrahent, którego dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
   • zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych,
   • poprawiania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
   • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
   • w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę,
   • wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania,
   • przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  9. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego dostępnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień.
  10. Każdy Kontrahent, którego dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Dane osobowe mogą być przekazywane:
   • innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
   • innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych.
  12. Dane osobowe Kontrahenta przechowywane są przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych.
 7. Postanowienia końcowe

  1. Miasto Gliwice dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania GEPAR.
  2. Miasto Gliwice zastrzega sobie prawo do wyłączenia GEPAR bez podania przyczyn.
Fundusze Eropejskie Programy Regionalne Województwo Śląśkie Unia Europejska

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
2018 Miasto Gliwice